ALGEMENE VOORWAARDEN VAN M.R.T METALS B.V

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.     Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

M.R.T Metals BV:  M.R.T Metals BV, gevestigd en kantoorhoudende te (4538 BZ) Terneuzen aan Energiestraat 19;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van M.R.T Metals BV;

Dienst: de dienst die door M.R.T Metals BV wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever: jij, de opdrachtgever en wederpartij van M.R.T Metals BV bij de overeenkomst;

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen M.R.T Metals BV en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en): M.R.T Metals BV en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.        Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen M.R.T Metals BV en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. M.R.T Metals BV is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.         Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van M.R.T Metals BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van M.R.T Metals BV een opdracht verstrekt, is M.R.T Metals BV pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht M.R.T metals BV niet tot levering van deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.       De Dienst

 1. M.R.T Metals BV verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. M.R.T Metals BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit verreist, heeft M.R.T Metals BV het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van M.R.T Metals BV. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
 4. M.R.T Metals is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5.      Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan M.R.T Metals BV alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die M.R.T Metals BV nodig heeft om de Diensten te verrichten. M.R.T Metals BV mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. M.R.T Metals BV is nooit tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.      Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Het is M.R.T Metals BV toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. M.R.T Metals BV is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere partij failliet gaat of aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen die reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat M.R.T Metals BV in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door M.R.T Metals BV zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn  onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 5. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal M.R.T Metals BV vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.       Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij M.R.T Metals BV hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur niet op.
 4. M.R.T Metals BV is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. M.R.T Metals BV zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefspijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien M.R.T Metals BV een tariefspijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefspijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 5. M.R.T Metals BV is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.       Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materiaal die Opdrachtgever aan M.R.T Metals BV in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan M.R.T Metals BV een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij M.R.T metals BV berusten, blijven bij M.R.T Metals BV.
 3. Indien er voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij M.R.T Metals BV.
 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betaling)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9.       Aansprakelijkheid

 1. M.R.T Metals BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschades, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financieële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover M.R.T metals BV aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 10.     Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van M.R.T Metals BV aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van de Overeenkomst niet geldig of niet bindend of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andre die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar M.R.T Metals BV gevestigd is.

Privacyverklaring M.R.T Metals BV

M.R.T Metals BV hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzekeren onze gebruikers dat wij niet opzettelijk enige persoonlijke informatie over u aan derden zullen verstrekken, tenzij u daar toestemming voor heeft verleend. Tijdens u bezoek aan de website kan onze webserver technische gegevens verzamelen, zoals de naam van uw ISP, de door u gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. Deze gegevens kunnen u niet persoonlijk identificeren en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website vast te leggen.

Garantie

De leverancier garandeert dat de geleverde zaken geheel in overeenstemming zijn met de opgegeven specificaties, maten, gewichten en hoeveelheden en dat de geleverde zaken uitgesloten zijn van het volgende; 

⇒ Explosieve en ontvlambare stoffen

⇒ Chemische verontreinigingen

⇒ Materiaal met vocht- of luchtinsluitingen

⇒ Nucleaire besmettingen

⇒ Volksgezondheid bedreigende stoffen

Aannemer heeft recht te weigeren, indien afnemer weet of het vermoeden heeft dat een of meerdere van de hiervoor bedoelde vervuilingen aanwezig zijn.

Persoonsgegevens

Persoonlijke informatie versterkt of verzameld via of in verband me deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. (AVG)

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen

M.R.T Metals B.V

Energiestraat 19

4538 BZ Terneuzen

K.V.K 75281538

BTW NL860221507B01

info@mrt-metals.nl

Telefoon 0031-(0)6 52323546 / 0031-(0)6 21277100 / 0031-(0)115-690374

Tenslotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Middelburg.